Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest kompleksowa

obsługa przedsiębiorców, podmiotów
instytucjonalnych oraz pomoc świadczona
na rzecz osób fizycznych

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne to metoda współpracy administracji publicznej z partnerami prywatnymi, polegająca na przekazaniu podmiotowi prywatnemu zadań o charakterze publicznym. Według ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, regulującej zasady PPP w Polsce, przedmiotem partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

Na podstawie zawartej umowy partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

Proces realizacji projektu opartego o współpracę w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wymaga od osób zaangażowanych w jego urzeczywistnienie szerokiej wiedzy i doświadczenia w wielu dziedzinach.

„A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna.” to zespół specjalistów zajmujących się tą tematyką. Świadczymy usługi kompleksowego wsparcia zarówno dla partnerów publicznych jak i prywatnych w realizacji szerokiego spektrum projektów w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Przy wykonywaniu przedsięwzięć w formule PPP kancelaria w razie potrzeby współpracuje z renomowaną firmą świadczącą usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz pozyskiwania funduszy na realizację projektów w ramach PPP, w tym funduszy unijnych.

W związku z tym mamy możliwość służenia pomocą naszym klientom nie tylko od „strony prawnej” przedsięwzięcia, ale też kompleksowym wsparciem w całym procesie, łącznie z opracowaniem koncepcji i pozyskaniem finansowania.

Przykładowy zakres usług kancelarii w obszarze Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla klienta będącego partnerem publicznym:

 • Etap przygotowawczy
  1. Wykonanie analizy uwarunkowań prawnych w oparciu o przedmiot przedsięwzięcia.
  2. Przygotowanie i wsparcie w przeprowadzeniu całego postępowania w przedmiocie wyboru partnera prywatnego, w tym:
   • opracowanie zasad i procedury wyboru
   • sporządzenie ogłoszenia o zamówieniu
   • wsparcie podmiotu publicznego w udzielaniu odpowiedzi i interpretacji dotyczących zamówienia
  3. Wsparcie w negocjacjach i procesie wyboru partnera prywatnego
  4. Sporządzenie kompleksowej umowy o realizację przedsięwzięcia w systemie PPP zabezpieczającej interes podmiotu publicznego, w tym:
   • negocjacja warunków umowy
   • udział i wsparcie podmiotu publicznego w spotkaniach z partnerem prywatnym
   • przystosowanie postanowień umowy o istotne regulacje ewentualnych umów o dotację czy dofinansowanie
   • wybór i ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia wykonania umowy

  II. Etap realizacji projektu
  1. Wsparcie prawne w zakresie wykonywania postanowień umowy dotyczących realizacji projektu, w tym:
   • uczestniczenie w odbiorach prac i czuwanie nad zachowaniem przewidzianego umową trybu odbioru
   • zgłaszanie partnerowi prywatnemu wad i usterek, wzywanie do ich usunięcia
   • czuwanie nad zachowaniem umownych terminów i ewentualnie egzekwowanie naliczanych kar umownych
  2. Pomoc prawna i zastępstwo podmiotu publicznego w spotkaniach dotyczących wykonywania postanowień umowy.
  3. Zastępstwo podmiotu publicznego przed wszelkimi organami i innymi podmiotami w celu uzyskania decyzji, innych rozstrzygnięć lub zawarcia umów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

  III. Etap eksploatowania
  1. Wsparcie prawne w zakresie wykonywania postanowień umowy dotyczących okresu eksploatacji, w tym:
   • zastępstwo podmiotu publicznego przed sądami, wszelkimi organami i innymi podmiotami związane z wykonywaniem umowy w okresie eksploatacji
   • negocjacje i przedsądowe rozwiązywanie sporów związanych z przedsięwzięciem
   • windykacja ewentualnych należności na rzecz partnera publicznego

 • Przykładowy zakres usług kancelarii w obszarze Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla klienta będącego partnerem prywatnym:
  I. Etap przygotowawczy
  1. Wykonanie analizy uwarunkowań prawnych w oparciu o przedmiot przedsięwzięcia.
  2. Przygotowanie podmiotu prywatnego do uczestnictwa w postępowaniu w przedmiocie wyboru partnera prywatnego, w tym:
   • sporządzenie i dostosowanie oferty do warunków postawionych przez partnera publicznego
   • formułowanie zapytań i wniosków o interpretację niejasnych postanowień zawartych w ogłoszeniu
  3. Wsparcie w negocjacjach z partnerem publicznym
  4. Sporządzenie kompleksowej umowy o realizację przedsięwzięcia w systemie PPP zabezpieczającej interes podmiotu prywatnego, w tym:
   • negocjacja warunków umowy
   • udział i wsparcie podmiotu prywatnego w spotkaniach z partnerem publicznym
   • przystosowanie postanowień umowy o istotne regulacje ewentualnych umów o dotację czy dofinansowanie
   • wybór i ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia wykonania umowy

  II. Etap realizacji projektu
  1. Wsparcie prawne w zakresie wykonywania postanowień umowy dotyczących realizacji projektu, w tym:
   • uczestniczenie w odbiorach prac i czuwanie nad zachowaniem przewidzianego umową trybu odbioru
   • wsparcie partnera prywatnego w przypadku zgłoszenia przez podmiot publiczny zastrzeżeń co do wykonanych prac
   • czuwanie nad zachowaniem umownych terminów i ewentualnie egzekwowanie naliczanych kar umownych
  2. Pomoc prawna i zastępstwo podmiotu prywatnego w spotkaniach dotyczących wykonywania postanowień umowy.
  3. Zastępstwo podmiotu prywatnego przed wszelkimi organami i innymi podmiotami w celu uzyskania decyzji, innych rozstrzygnięć lub zawarcia umów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

  III. Etap eksploatowania
  1. Wsparcie prawne w zakresie wykonywania postanowień umowy dotyczących okresu eksploatacji, w tym:
   • zastępstwo podmiotu prywatnego przed sądami, wszelkimi organami i innymi podmiotami związane z wykonywaniem umowy w okresie eksploatacji
   • negocjacje i przedsądowe rozwiązywanie sporów związanych z przedsięwzięciem windykacja ewentualnych należności na rzecz partnera prywatnego
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.